Program LND 2022-2026

Prenesi program

Program, ki je pred vami, se v številnih točkah podvaja s programom, ki smo ga predstavili pred štirimi leti. Kar ne preseneča – številni izzivi ostajajo isti, na marsikaterem ključnem področju razvoja v občini ni bilo narejenih potrebnih premikov ali preboja. Večina naših predlogov in opozoril ni bila upoštevana, marsikatera priložnost zato zamujena. Ampak mi nismo vrgli puške v koruzo – še vedno verjamemo, da je upravljanje lokalne skupnosti priložnost za sklepanje kompromisov z vsemi, ki jim je mar za razvoj naše doline.

 

V Občinskem svetu bomo poslušali tudi sugestije naših političnih sopotnikov, predvsem pa vas, drage občanke in občani, tako kot smo vas že pri pripravi tega dokumenta. Skupaj z vami smo torej prišli do zaključkov, da moramo zagotoviti učinkovito in kompetentno upravo, ki bo uspešno usklajevala različne interese in prek vseh političnih razlik delovala zgolj v napredek in razvoj celotne lokalne skupnosti. Uskladiti moramo programe na področju demografske problematike in začrtati skupne učinkovite ukrepe, ki bodo ustavili trend upadanja prebivalstva v naši občini. To bo mogoče le s skupnim delom, usmerjenim predvsem na področju mladih, gospodarstva in ustvarjanja privlačnega okolja za vse generacije.

 

Prizadevali si bomo tudi za ustvarjanje pogojev za kvalitetna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, s čimer bomo razbremenili pritisk na socialne transferje in bomo tako imeli na voljo več razpoložljivih sredstev za investicije. Skrbeli bomo za dobro dostopnost in sodobno komunalno opremljenost vseh naselij. Ustvarili bomo vse pogoje za gradnjo novih stanovanj in hiš, predvsem za mlade družine. Skrbeli bomo za ranljive skupine in za ohranjanje ter nadaljnji razvoj kulturnega in športnega življenja.

 

1. Gospodarski razvoj

 

 • učinkovito črpanje evropskih sredstev, še posebej iz novega Slada za pravični prehod
 • izgradnja industrijske cone ob Steklarni in Tovarni kemičnih izdelkov
 • ustvarjanje pogojev za ustanovitev podjetniškega inkubatorja, v katerem lahko inovativni podjetniki dobijo podporo in pomoč za hitrejšo ter učinkovitejšo rast podjetij.
 • gradnja hidroelektrarn na srednji Savi, vendar samo ob vseh zahtevanih naravovarstvenih pogojih oziroma vseh zavezah za povezane projekte v lokalni skupnosti, ki so bili že usklajeni
 • spodbude podjetjem in obrtnikom za nove naložbe, izobraževanja, delovna mesta, inovacije
 • sodelovanje in aktivna komunikacija z državo pri pospešeni revitalizaciji degradiranih rudniških površin in objektov z namenom zagotavljanja novih površin za razvoj gospodarstva
 • vzpostavitev partnerskega sodelovanja z gospodarskimi subjekti v občini
 • intenzivna promocija poslovnih lokacij
 • spodbujanje programov in projektov, ki krepijo podjetniški duh med mladimi in brezposelnimi
 • spodbujanje investicij v turizem, ki predstavlja eno od razvojnih priložnosti  – alternativni turizem – industrijska dediščina
 • spodbude za ureditev manjših turističnih namestitev tudi v mestu
 • spodbujanje dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s ciljem večje lokalne proizvodnje hrane ter zaposlovanja na podeželju
 • celovita ureditev in razširitev tržnice v Hrastniku z dodatno ponudbo
 • spodbude za prodajo in izmenjavo lokalno pridelane hrane v vseh delih občine

 

 

2. Mladi

 

 • zagotavljanje kakovostnih novih stanovanj ter izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda
 • delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade družine
 • zagotavljanje prostorskih pogojev in popolna komunalna ureditev območij za gradnjo individualnih hiš
 • pristop k projektu Inštituta Back To The Village s projektom Hiše za mlade družine
 • ureditev prostora za druženje mladih izven središča mesta
 • center neformalnega izobraževanja v MCH
 • krepitev mladinskega sektorja za večjo učinkovitost in zagotavljanje trajnosti projektov
 • spodbujanje in sofinanciranje mladinskih projektov
 • organizacija počitniškega dela v javnih zavodih
 • zagotavljanje štipendij za dijake in študente
 • okrepitev mednarodne in lokalne mobilnosti mladih

 

3. Privlačno okolje za vse generacije

 

 • izgradnja novega Doma starejših in oskrbovanih stanovanj
 • celostna ureditev območja pri ribnikih na Ojstrem za športne, kulturne in turistične namene – ureditev poti za pešce in kolesarje na to območje
 • celostna ureditev otroških igrišč z dodatno ponudbo
 • celostna ureditev centra Dola pri Hrastniku
 • ureditev ploščadi in širšega območja pred Delavskim domom v Hrastniku – primerno za večje prireditve
 • razširitev ponudbe Doma starejših z aktivnostmi za vse starejše občane v Hrastniku
 • premična zbirka knjižnice na Dolu pri Hrastniku
 • postavitev klopi s solarnimi polnilnicami in internetom
 • urejanje stanovanjskih sosesk (parkirišča, ekološki otoki, urejene poti, dostopi za gibalno ovirane in mamice z vozički)
 • spodbuda in aktivacija upravnikov za pospešitev prenove in energetske sanacije večstanovanjskih objektov
 • energetska sanacija glasbene šole in zdravstvenega doma
 • obnova domov krajevnih skupnosti
 • dodatna podpora športnim, kulturnim in humanitarnim društvom in organizacijam
 • dodatno financiranje prireditev in projektov, ki jih organizira več organizacij skupaj
 • ureditev razstavnega prostora na prostem
 • postavitev novih priložnostnih razstav v muzeju

 

4. Zdravo in varno okolje

 

 • ureditev tekaške steze na Dolu za izvajanje pouka športa
 • ureditev odvajanje in čiščenja odpadnih voda na območjih, ki še niso urejena in subvencije za male komunalne čistilne naprave
 • posodobitev vodovodne infrastrukture in zagotavljanje pitne vode
 • nadaljevanje peš poti med Dolom in Hrastnikom z namestitvijo naprav za vadbo ob njej (trim steza, fitnes na prostem)
 • ustvarjanje pogojev za postavitev zavetišča za živali
 • ureditev pasjega parka za prosto gibanje psov
 • poživitev hrastniškega bazena
 • začetek postopkov za novo občinsko pokopališče
 • uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti
 • urejanje javnih površin in stanovanjskih sosesk v mestu ter vaških jeder na podeželju
 • povečanje dostopnosti do širokopasovnega internetnega omrežja
 • zagotovitev celostne zdravstvene oskrbe in aktivno sodelovanje pri reševanju problematike Zdravstvenega doma
 • skrb za starejše in gibalno ovirane občane (nadaljevanje programov – občina prijazna invalidom, starejši za starejše, naprave za razgibavanje …)
 • zagotavljanje ustreznega monitoringa okolja v občini
 • zagotavljanje ustreznega sistema zaščite in reševanja ter varnosti pred naravnimi, drugimi in industrijskimi nesrečami
 • zagotavljanje pogojev in sredstev za delovanje Gasilske zveze Hrastnik skladno s potrebami in sprejetimi dolgoročnimi načrti
 • priprava programov in aktivnosti za vključevanje občanov, predvsem mladih, v sistem zaščite in reševanja ter ostale prostovoljne dejavnosti
 • ureditev javne razsvetljave na mestih, kjer je še potrebna

5. Promet

 

 • izgradnja ceste Hrastnik – Zidani most
 • pospešitev aktivnosti za najkrajšo povezavo Zasavja na avtocesto
 • ureditev državne ceste skozi Dol
 • redno vzdrževanje in obnova lokalnih cest
 • ureditev ceste Kovk-Krnice
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti, vključno s projektom souporabe električnih vozil v javnih zavodih in za občanke in občane
 • krepitev javnega prometa – razširjena avtobusna proga v Hrastniku in medobčinske povezave
 • ureditev kolesarskih stez na območjih, kjer je to možno
 • prenova avtobusnih postajališč
 • ureditev dodatnih parkirišč na območju večstanovanjskih naselij
 • skrb za intervencijske poti in dostope do objektov

 

6. Občina po meri občanov

 

 • vzpostavitev enotnega središča za ažurno informiranje – informativno-turistični portal občine
 • izboljšati podobo občine v širši javnosti
 • aktivna participacija občank in občanov pri razporejanju proračunskih sredstev
 • učeča se organizacija – programi za večjo učinkovitost in inovativnost občinske uprave
 • manj birokracije v komunikaciji občan – občina.
 • delovanje znotraj združenja občin za pravičnejšo razdelitev sredstev po občinah
 • večje povezovanje med občinami